Accessibility Tools

ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลอาญา ประจำปีงบประามาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับระยะเวลา 11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ