Accessibility Tools

ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการศาลอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ